پست های برچسب: تخته‌نرد

06.28.2013

تاريخچه پيدايش و فلسفه تخته نرد

آزادیخواهان: داستان پیدایش تخته نرد توسط بزرگمهر :
در زمان پادشاهی انوشیروان ، پادشاه هند «دیورسام بزرگ» برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات برتری خود شطرنجی را که مهره های آن از زمرد و یاقوت سرخ بود، به همراه هدایایی نفیس و شخصی دانا بنام «تخت ریتوس» به دربار ایران فرستاد .
او [...]

Free Blog Themes and Blog Templates