پست های برچسب: حسن محدثی‌ی گیلوایی

01.12.2023

مبنای نظری‌ی مخالفت با بازگشت سلطنت: خلاصه‌ی نظریه‌ای اجتماعی‌ام در باره‌ی ایران

حسن محدثی‌ی گیلوایی ۱۵ دی ۱۴۰۱ ارزیابی و داوری‌ی من در باره‌ی آن‌چه امروز در ایران می‌گذرد، اگرچه داوری‌ی یک فرد است، اما این ارزیابی و داوری صرفاً مربوط به خاست‌گاه اجتماعی‌ی من یا تعلقات شخصی‌ی من نیست. این ارزیابی و داوری مبتنی بر یک نظریه‌ی اجتماعی است. بنابراین، انتظار دارم مخاطبان عزیز که به […]

Free Blog Themes and Blog Templates