پست های برچسب: ارتش 20 میلیونی

02.28.2017

سالیانه نیم میلیون نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده می‌شود

خُسن آقا: خوب ما که گفته بودیم! رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، اعلام کرده است سالانه پانصد هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می شود. به گزارش فارس، آقای جهانگیریروز دوشنبه، بیکاری را بزرگترین چالش رویاروی کشور خواند. به گفته معاون اول حسن روحانی، توان دولت در ایجاد شغل هفتصد هزار مورد […]

Free Blog Themes and Blog Templates