پست های برچسب: استعمارستیز تخیلی

06.25.2022

استعمارستیز تخیلی دزفولی: نعمت سیه پوش/علایی  

خورنا: دکتر عباس امام(نویسنده، مترجم، و خوزستان پژوه) ۱. مقدمهوجود پدیده تاریخی “استعمار” در آفریقا، آسیا،آمریکا، اقیانوسیه، خاورمیانه و غیره، نکته ای نیست که بتوان آن را یک سره منکر شد. همچنین، نفوذ دولت های قدرتمند استعماری در بخش هایی از تحولات تاریخ معاصر ایران نیز مطلب ناشناخته ای نیست. طبعا، وجود و حضور مبارزینی […]

Free Blog Themes and Blog Templates