پست های برچسب: امیرانتظام

04.16.2015

پرسش توفانی امیرانتظام؛ ابراهیم یزدی چه پاسخی دارد؟

ایران پرس نیوز: وی پرسید: وقتی من سخنگوی دولت موقت بودم و همکار بسیاری از شما آقایانِ حاضر در این مجلس، و وقتی سفیر آمریکا در یک نامه مرا dear خطاب کرد و همین dear – به معنی عزیز – سندی شد برای جاسوسیِ من، چرا هیچیک از شما آقایان اعتراض نکردید و صلاح در […]

Free Blog Themes and Blog Templates