پست های برچسب: حسین همدانی

10.25.2015

عاشورای ۸۸ و «اراذل و اوباش»

رادیوفردا: توسط مرتضی کاظمیان شش سال از عاشورای خونین ۸۸ می‌گذرد؛ صرف‌نظر از تداوم وجوه و جوانبی از رخداد مهم، داده‌های جدیدی نیز در پیوند با آن منتشر شده است. داده‌هایی که از چگونگی تکوین رویداد خونین دوباره پرده‌برداری، و ارزیابی و داوری ناظر بی‌طرف و منصف را تدقیق و تقویت کرده است. داده‌ها‌ی جدید […]

Free Blog Themes and Blog Templates