پست های برچسب: حقوق کهکشانی

04.21.2017

چرا امام رضا مالیات نمی دهد ولی به آیت الله قتل عام “حقوق کهکشانی” می دهد؟

ملیون: اکبر گنجی
مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.
پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. [...]

Free Blog Themes and Blog Templates