پست های برچسب: زاگرس

09.2.2018

بر ای بلوط زاگرس جـان می‌دهم

قانون: مصاحبه منتشر نشده از شریف باجور
صلاح الدین بهرامی
«شریف باجور» نامی که در تاریخ محيط زيست اين سرزمين جاودانه شد؛ او با دست‌های همیشه تاول زده به جنگ شراره‌های آتش رفت و بال خود را چون پروانه‌ای عاشق به گرد شمع طبیعت آنقدر سایید تا همانند ققنوسی در افق رویای صیانت از بلوط‌های مریوان، [...]

Free Blog Themes and Blog Templates