پست های برچسب: شورای مدیریت گذار

09.27.2019

از تصور تا توهم عبدالستار دوشوکی: (نقدی گذرا به شورای مدیریت گذار)

عبدالستار دوشوکی: شورای مدیریت گذار بعد از بیش از یک سال جلسات خصوصی قرار است آخر این هفته بعنوان پروژه جدید بخشی از اپوزیسیون در لندن “برآیش” شود.  وقت زیادی صرف کردم تا معنی “برآیش” را پیدا کنم. ظاهرا برایش یعنی مرحله پایانی تکوین و تکامل یا فرگشت با ویژگی فنوتیپی موروثی! در دعوت نامه […]

Free Blog Themes and Blog Templates