پست های برچسب: قرارداد کرسنت

07.6.2024

چطور ایران «خانه شرکت ملی نفت» در لندن را از دست داد؟

رادیوفردا: در روزهای اخیر و در جریان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، موضوع قرارداد کرسنت بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و در حالی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی مدعی نادیده گرفتن منافع ایران در این قرارداد بودند، مصطفی پورمحمدی بر خسارت‌های ناشی از لغو قرارداد از سوی ایران تأکید کرد. با این حال […]

Free Blog Themes and Blog Templates