پست های برچسب: مسعود عبداللهی

01.26.2019

یکی از بازداشتی‌های دی ماه ۹۶: روی سرم تفنگ گذاشتند و روی تنم ادرار ریختند

ایران وایر: عبداللهی می گوید در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده «یکی از آن ها که آن دیگری “دکتر” صدایش می زد، اسلحه اش را کشید و […]

Free Blog Themes and Blog Templates