پست های برچسب: مسعود فراستی

02.25.2017

آدم فروش( متن را اصلاح کردم، بخشی از آن به گمانم اضافی است. اصلاحش کردم.)

فیس بوک ابراهیم نبوی: مسعود عزیز! می‌نویسم عزیز، بخاطر روزهای رفاقتی که گذراندیم و حدس می‌زنم آنقدر در آن روزها موجود پلیدی نشده بودی که فکر کنم رفاقت‌مان به تمامی دروغ بود. شاید هم امیدوارم این طور بوده باشد، وگرنه می‌دانی که آدمیزاد اگر امیدوار نباشد باید سرش را بگذارد زمین و بمیرد. مضمون این […]

Free Blog Themes and Blog Templates