پست های برچسب: نقد

12.21.2015

«آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید»

جلال ایجادی رادیوکوچه: بخش اول نواندیش یا مبلغ اسلام؟ نواندیشان دینی فاقد شناخت علمی از قرآن و اسلام هستند. آنها دین را از نگاه دینی مورد برخورد و تفسیر قرار می دهند و مبلغ آن هستند. فعالیت این افراد نه در زمینه تئولوژی بلکه در عرصه الهیات اسلامی است. اگر تئولوژی را مطالعه الوهیت و […]

08.15.2013

تدلیس، اصلاح طلبان و سکوت بی شرمانه تغییر خواهان

دفتر سودا: اساسا موضوع این نیست که چرا مسیر بازگشت اصلاح طلبان به شیوه کارهای خاتمی در رای دادن در انتخابات مجلس یا هاشمی رفسنجانی که این انتخابات را دموکرات ترین انتخابات دانسته یا سخنان عباس عبدی و یا تدلیس سعید حجاریان و یا سخنان امروز محمد علی نجفی که از فتنه تبری جسته ، […]

Free Blog Themes and Blog Templates