پست های برچسب: هاملت با سالاد فصل

02.21.2013

«هاملت با سالاد فصل» به افتخار استاد!

سیمرغ: شخصیت «دماغ» در نمایشنامه «هاملت با سالاد فصل» از منظر فرهنگی به طبقه بالای فرهنگی تعلق دارد که در تضاد با طبقه بالای سرمایه‌داری قرار گرفته است. «دماغ» زمانی که در بستر اجتماعی… وقتی از رادی می‌گوییم از که حرف می‌زنیم آثار اکبر رادی در نگاه نخست برای اجرا بسیار ساده جلوه می‌کنند و […]

Free Blog Themes and Blog Templates