20.03.2023

افشای مذاکرات مقام‌های ارشد نظام درباره فروپاشی درونی حکومت و قصد حمله به دفتر خامنه‌ای

منبع: موضوع جلسه:خلاصه سخنانفرماندهان محترم سپاه پاسدارانم
سرتيپ حسن حسن زاده -١
در هفتههاي اخير شاهد حوادث ومشكلاتي دركشور و پايتخت بوديم. شرايط در روزهاي اول به صورتي بود كه آقاياني كه حضور دارند در جلسه، خيلي از آقاياني كه دراينجا ميبينم و بررسيهايي كه نهادهاي اطلاعاتي كشور داشتند، همگي به اتفاق نظر ميگفتند كه اين اغتشاشات از نوع درجه چندم است و تلاش نيروها براي نگه داشتن ميادين بود و نظراتي كه در شوراي عالي امنيت ملي روزهاي اول شاهدش بوديم، هيچ برآورد اطلاعاتي نميگفت كه اين دسته از اغتشاشات زمانش طولاني بشود. تقريبا آقايان ميدانند كه مسائل رفته رفته بدتر شده ونوع اغتشاشات هر روز شكل ديگري داشته است. مقابله با اين جريانات هم ساده نبوده، هزينه و انرژي زيادي گرفته، هم از نيروها، هم از سرمايه كشور كه ميتوانسته جاهاي بهتري خرج بشود كه با نوع برنامهاي كه ضد انقلاب چيدهو كمك دولتهاي خارجي با شناختي كه از سيستم امنيتي و انتظامي كشور داشتند، توانسته خيلي راحت در بعضي ازموقعيتها، در درگيريها، در تحصنها و جاهايي كه فكر اطلاعاتي و عملي براشون نبوده خوب عمل كنند. باز به صورت روشن ميتوانيم بگوييم در بعضي از عمليات باخت همداشتيم، نه همه ولي بوده عملياتي با برنامه ريزي كه به نتيجه نرسيده و نشان ميدهد كه در جاهايي گوشه و كنار از دستمان خارج شده است. اين خارج شدن هم دليل اولش به نظر شخص من مشكلات عملياتي نبوده، در اصل عدم شناخت عملي از حربههاي ضد انقلاب و مردمي بوده كه شناخت درستي توي يكساله اخير از آنها نداشتيم. حجم بزرگ مشكلات در عدم توان جمع كردن اغتشاش از خيابان ودانشگاه و اماكن فرهنگي اين بوده كه ما با نسل جوان تبادل فرهنگي نكرديم. اگر هم بنا به تبادل فرهنگي يا ديكته فرهنگ شهادت طلبي براي اين نسل بين چهارده سال تا سي سال بخواهيم داشته باشيم فضاي فكري اين نسل در اين ردههاي سني كه عرض كردم را نداريم. همه مشكلات را هم نميشود گفت به دليل تهاجم فرهنگي صورت گرفته است. بايد پذيرفت كه بعضي از آموزههايي كه از بسيج، از صدا وسيما، از مدارس داده شده را نميپذيرند. اينكه حال عدمپذيرش از سمت اينها تقصير نهادهاي فرهنگي وآموزشي هست يك مساله ميتواند باشد، ولي مساله اصلي ما امروز كه اينجا آقايان فرماندهان برجسته و ارشد كشور حضور دارند اين است كه چگونه بايد اين جوانان را جذب و نگذاشت مشكلات را بيش از اين ادامه بدهند. من در جلسهاي خدمت حاج آقاي افضلي ازاطلاعات سپاه بودم، ايشان همانطور كه ميدانيد نظراتشان در بحث حل بحران شنيدني است وحداقل ايشان سابقه سالها دفع بحران و ساماندهي فضاي كشور را استادانه آموزش دادند. من منتظر بودم ايشانهم اينجا حضور داشته باشند، ايشان در حرفهايشان توضيح دادند دو سه سال پيش از امروز كه تبادل اطلاعات وپذيرش اين نسل و اين رده سني بايد مورد توجه باشد. خواستههاي آنها حتي اگر برحق نباشد ومقابل دستورات و قوانين نظام باشد، اصلاح قوانين راه حل بهتري است تا مقابله با اين جوانان. بنده سوال كردم كه اصلاح قوانين اسلام ساختار سياسي نظام رو ممكنه به خطر بيندازد، ايشان گفتند كه رهبر جامعه ملزم به اجراي حدود وتعيين حد و مرز قوانين است و بنا به صلاحديد جامعه ميتواند ساختار را دچار تغيير كند، همانجا ايشان گفتند حداقل يك هفتم همين جوانان در ده سال آينده جذب بنيه و توانامنيتي و انتظامي كشور ميشوند. اگر نتوان آنها را جذب كرد توان اقتدار وامنيت كشور از دست خواهد رفت. لذا الان در شرايط كشور ما با جواناني در تيپها ولشكرهاي كشور روبرو هستيم كه يا به عنوان وظيفه عمومي يا بصورت استخدامي با آنها همكاري روزانه داريم. بعد از جريان اعتراض واغتشاشات هم اين

متن کامل

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates