19.09.2023

وقاحت تویتر از حد گذشت

گویی تحمل یک شعار بر علیه دیکتاتور را هم ندارند این جوجه دیکتاتورها

اکانت خُسن آقا را در تویرت با چهرصد و اندی فالور هم تحمل نمی کنند این بی مایگان شما را چه اداره یک مملکت هشتادو اندی میلیونی وقتی حتی تحمل یک آدم معمولی را هم ندارید

دلیل تویتر بسیار احمقانه است با این تویست حکم قتل اکانت را صادر کردند

#تا_آخوند_کفن_نشود_این_وطن_وطن_نشود

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates