19.11.2013

آمار آخوندها یکی کم شد: وزیر بهداشت لبنان شهادت رایزن فرهنگی ایران را تایید کرد

ایرنا -ˈعلی حسن خلیلˈ وزیر بهداشت لبنان، به شهادت رسیدن ˈابراهیم انصاریˈ رایزن فرهنگی ایران در بیروت را تایید کرد.
[وزیر بهداشت لبنان شهادت رایزن فرهنگی ایران را تایید کرد]

بر اثر عملیات تروریستی امروز مقابل سفارت ایران در بیروت 23 نفر شهید و 146 زخمی شده اند.

پیش از این گفته شده بود که ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی ایران در این عملیات تروریستی به شدت زخمی شده است.

گروه سلفیˈعبدالله عزامˈ وابسته به القاعده مسئولیت انفجارهای تروریستی امروز سه شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان را بر عهده گرفت.

غضفر رکن آبادی سفیر ایران در بیروت ، رژیم صهیونیستی را مسوول این انفجار دانست .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates