23.03.2013

احمد خاتمی صبغۀ ملی نوروز را ننگین و شاهنشاهی خواند

رادیوفرانسه: احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های امروز نماز جمعۀ این شهر از مردم خواست که در انجام جشن های نوروزی رعایت اعتدال را بکنند و از تأکید افراطی بر جنبۀ ملی گرایانۀ نوروز بپرهیزند، زیرا این اقدام به گفتۀ او شبیه جشن های 2500 سالۀ شاهنشاهی است که از نظر احمد خاتمی هم ننگین است و هم در شأن مردم ایران نیست.

آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، در خطبه های امروز نماز جمعه این شهر ضمن تشویق مردم به شرکت در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری اظهار داشت که شرکت در انتخابات بیعت با نظام اسلامی و به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی هم حق است و هم تکلیف.
وی در ادامه بی آنکه نامی از کسی ببرد از نامزدهای انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری خواست که از به کارگیری اموال عمومی در کارزار انتخاباتی پرهیز کنند. آیتالله احمد خاتمی همچنین تأکید کرد که هیچ یک از مسئولان نظام اسلامی در سه قوه حق ندارند از نامزد خاصی در انتخابات آینده پشتیبانی کرده یا به سود او تبلیغ کنند.
خطیب نماز جمعۀ تهران با اشاره به جشن ها و مراسم نوروزی و همزمانی آن با “ایام فاطمیه” از مردم خواست که در این مراسم و جشن ها بر صبغۀ ملی گرایانۀ نوروز تأکید نکنند، زیرا، این قبیل تأکیدات یادآور جشن های 2500 سالۀ شاهنشاهی است که به گفتۀ احمد خاتمی هم ننگین است و هم در شأن ملت ایران نیست.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates