24.12.2016

ما دادخواهيم اين بيداد را


من ایرانم:
آری، امید ها و آرش ها و سعید ها، گلرخ ها و نرگس ها همه گروگان اند!

ما دادخواهيم اين بيداد را

#freearash

Related posts:

  1. نامه ۵۳ فعال مدنی و سیاسی به خامنه ای: پاسخگو باشید
  2. انتقال به بیمارستان آرش صادقی، بیهوشی مرتضی مرادپور؛ آخرین وضعیت زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا
  3. نیاز مستمر به دستگاه اکسیژن؛ ابراز نگرانی بهداری زندان اوین از وخامت حال آرش صادقی
  4. تایید حکم ۷ سال زندان آتنا دائمی فعال حقوق کودک
  5. هرانا؛ یورش گارد زندان رجایی شهر به بند زندانیان سیاسی/ اعلام اعتصاب عمومی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates