19.05.2017

این هم یک نوع عوامفریبی است: وزیر بهداشت با لباس جراحی در یکی از مراکز درمانی تهران رای داد-ایرنا

Related posts:

  1. اطلاعات سپاه مصطفی تاجزاده را احضار کرد!
  2. دفتر امام جمعه مشهد ضمن اعلام استقلال خراسان از ایران، پرچم ایالت اسلامی خراسان رو رونمایی کرد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates