29.09.2017

تهران تابو یا ریاکاری جنسی در ایران اسلامی – خاورمیانه


رادیوفرانسه: تابو و تزویر جنسی در جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلی فیلم علی سوزنده با عنوان “تهران تابو” است که از چهارشنبه چهارم اکتبر در سینماهای فرانسه به نمایش درمی آید. کارگردان می کوشد از خلال تصاویر بی پرده دربارۀ واقعیت زندگی جنسی در “ایران اسلامی” در اصل تصویر یک جامعۀ چند شخصیتی و شیزوفرنیک را ترسیم کند و تماشاگر را در مقابل این بغرنج قرار بدهد : مادام که مردم ایران از خود نپرسند که چرا در استمرار تزویر نهادینه شده توسط اجبارات یک حکومت مذهبی مشارکت می ورزند، امیدی به تغییر و بهبود اوضاع کشور وجود ندارد.

ریا و تزویر به ویژه در حوزۀ جنسی از همان نخستین صحنۀ فیلم نمایش داده می شود. در این صحنه راننده ای مشاهده می شود که دخترش را به دلیل داشتن دوست پسر سرزنش می کند، اما خود سرگرم معاشقۀ جنسی با یک فاحشه است.

صحنه های فیلم همگی به طور واقعی و بر زمینه ای سبزرنگ فیلمبرداری شده اند و سپس به صورتی واقعگرایانه نقاشی شده تا نهایتاً فیلم به کارتون شباهت بیاید. فیلم علی سوزنده تا حدودی بی شباهت به اثر “پرسپولیس” ساختۀ مرجان ساتراپی نیست. فیلم “تهران تابو” در بخش هفتۀ منتقدان جشنوارۀ سینمایی کن نیز معرفی شده است. به همین مناسبت کارگردان فیلم، علی سوزنده، گفته است که می خواهد دربارۀ فساد قضات و دستگاه قضایی ایران علیه روابط جنسی، سرکوب رابطۀ جنسی خارج از زندگی زناشویی، سرکوب سقط جنین و ستایش بکارت سکوت را بشکند. علی سوزنده گفته است که فیلم او اثری دربارۀ فحشا و یا زنان نیست. او می افزاید که محدودیت ها و اجبارهای جنسی در ایران شامل مردان هم می شود، هر چند زنان بیش از همه از این محدودیت ها رنج می برند.

علی سوزنده گفته است که در نبود آزادی مردم ایران ناچار از گزینش اخلاقی دوگانه اند و مادام که آنان از خود نپرسند که چرا با رفتار دوگانه شان در استمرار قواعد ریاکارانه مشارکت می ورزند، هیچ چیزی در ایران تغییر نخواهد کرد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates