15.10.2017

خشايار ديهيمى در صفحه فيس بوك اش: به صراحت نام مى برم؛ شخص آقاى خامنه اى


گویانیوز: حتی از سر ادب هم نمیتوانم شما را رئیس محترم قوه قضاییه خطاب کنم چون شما از نظر من به هیچ روی انسان قابل احترامی نیستید . اگر هم خطاب به شما مینویسم علتش فقط این است که موضوع این نامه ی سرگشاده مربوط به شما و گماشتگانتان در قوه ی قضاییه است وگرنه حرفم خطاب به عموم است .به حرف هیچیک از دوستان و مشفقان هم عمل نمیتوانم کرد که زبان در کام بگیرم چرا که وجدانم قرار و آرام از من میگیرد . من یک شهروندم یک لاقبا و از خودم خاطرجمع ، بنابراین حتی بسیار صریحتر از نماینده ی شجاع مجلس ، آقای علی مطهری ، میتوانم سخن بگویم . سخنان لغو شما و معاونانتان و دادستانهایتان برای من پشیزی نمی ارزد چون لغو و خارج از حدود قانون است و من شهروند به هیچ چیز جز قانون التزامی ندارم و هیچ کس و هیچ چیزی را فراتر از قانون نمیدانم . شما میتوانید فقط نظایر خودتان را در قوه های دیگر تهدید کنید چون شاید و لابد چیزهایی از هم گرو دارید .

اما من شهروند یک لاقبا را چه کار به این کارها . شما و منصوبانتان امنیت را از دو جهت از شهروندان گرفته اید : اول از جهت عدم اجرای وظایفتان در قبال مفسدان و متعدیان به حقوق شهروندی ، و دوم از طریق تهدید هر آن کس که به بی قانونی ها و ندانم به کاری ها در قوه ی تحت نظر شما میتازد ( نمیگویم نقد و میگویم تاختن چون کار دیگر از نقد گذشته است ).یک بار دیگر باید بگویم که میدانم نابسامانی در همه ی قوا هست و باید به همه ی آنها با همین شدت پرداخت ، اما از نظر من نقطه ی شروع همیشه و همیشه ازاصلاح قوه ی قضاییه بوده است و هست. امنیت مردم و سلامت کشور در گرو سلامت قوه ی قضاییه است . بگذارید در کلام آخر خیالتان را راحت و امر پیگرد خودم را برایتان آسانتر کنم چون زبانم جز به صراحت و شفافیت نمی چرخد : آن کس که بیش از شما مسئول است همان کسی است که به غلط شما را به این مقام گماشته است . مثل بسیار کسان جبون نمی گویم مقامات عالیتر نظام ، و به صراحت نام میبرم ، شخص آقای خامنه ای ، رهبر نظام . به امید روزی که شما را در دادگاه صالح رویت کنم .
شهروند – خشایار دیهیمی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates