22.03.2018

آخوند مکار و پلید دلیل داشت وقتی سعی می کرد با ساخت سد سیوند مقبره کورش را نابود کند.


نوروز 97 پاسارگاد و تخت جمشید جایی که رژیم به وحشت افتاده

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates