09.05.2013

فریب انتخاباتی

دلنوشته‌های دلنشین: دو گدا در خیابانی نزدیک واتیکان کنار هم نشسته بودند. یکی صلیب گذاشته بود و دیگری الله…
مردم زیادی که از آنجا رد می شدند، به هر دو نگاه می کردند و فقط در کلاه اونی که پشت صلیب نشسته بود پول میانداختند.
کشیشی از آنجا می گذشت ، مدتی ایستاد و دید که مردم فقط به گدایی که صلیب دارد پول می دهند و هیچ کس به گدای پشت الله چیزی نمی دهد. رفت جلو و گفت:
رفیق بیچاره من، متوجه نیستی؟ اینجا مرکز مذهب کاتولیک است.
پس مردم به تو که الله گذاشتی پول نمی دهند، به خصوص که درست
نشستی کنار یه گدای دیگری که صلیب دارد.
در واقع از روی لجبازی هم که
باشد مردم به اون یکی پول میدهند نه تو.
گدای پشت الله بعد از شنیدن حرفهای کشیش رو کرد به گدای پشت صلیب و گفت:
هی “اسدالله” نگاه کن کی اومده به ما بازاریابی یاد بده؟

* مراقب باشید به لجبازی با یکی، سکه تان را در کلاه دیگری نیاندازید، یا
رای تان را در صندوق دیگری نیاندازید

Related posts:

  1. مصطفی پورمحمدی(سنگ پای قزوین): ۱۰ تومان کمک به روحانیت هزار تومان سود دارد
  2. “سامان معیشت مردم یک خواست ملّی است: “مقبولیت رئیس جمهور آینده مشکل گشاست
  3. محمد خاتمی: خوشحالم که هاشمی می‌آید
  4. رفسنجانی: بدون موافقت رهبری آمدنم نتيجه معکوس خواهد داد
  5. تاریخ مصرفی که تمام شد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates