24.11.2019

اشرار شمایید/م.سحر

نامردمِ دژخیم و تبهکار شمایید
بى شائبه سرکردهء اشرار شمایید
شرّ از قِبَلِ نُطفهء ناپاکِ شما زاد
بدهیبت و بد باطن و بدکار شمایید
جرثومهء پَستى ز شما رُسته بر این بوم
کژباور و کژ دست و کژانگار شمایید
ظُلمت ز شما ریشه دوانده ست بر این خاک
چون شب پَره مجذوبِ شبِ تار شمایید
گر مِهرِ فروزنده بر این بام بر آید
در دامِ خودافکنده،گرفتار شمایید
منبر زشما دار جوانان وطن شد
زودا که ازین دار،نگونسار شمایید!

م.سحر
پاریس 17.11.2019

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates