15.11.2021

مهدی طائب غرب را تهدید می‌کند یا از نرمش بی‌سابقۀ رهبر خبر می‌دهد؟

رادیوفرانسه: شیخ مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از نمایندگان ایران در دور جدید مذاکرات اتمی در وین خواسته است که با تهدید زور (موشکی) حق جمهوری اسلامی را از قدرت‌های غربی بستانند.

او گفته است که مذاکره‌کنندگان قبلی هم فقط با اتکاء به اقتدار موشکی کشور توانستند به چیزهایی دست یابند و حالا هم، به گفتۀ طائب، مذاکره‌کنندگان دولت ابراهیم رئیسی “باید خط قدرت را حفظ کنند، یعنی در مذاکرات به دشمن تفهیم کنند که اگر حق ما را به صحبت و عدالت ندهند حق را با قدرت از او خواهیم گرفت.”

معلوم نیست که توصیۀ مهدی طائب تا کجا قوت قلب مذاکره‌کنندگان ایرانی در وین خواهد بود و تا کجا از نرمشی غیرمنتظره از سوی رهبر رژیم تضعیف شده و اقتصاد ورشکستۀ ایران در همین مذاکرات خبر می دهد. در واکنش به مهدی طائب، احمدزیدآبادی، روزنامه نگار مقیم ایران، گفت : “خب آشیخ، اگر به زبان زور می‌توانی “حقت” را بگیری برای چه چهار سال آزگار” معطل مان کردی “و آخرش هم راه مذاکره را برگزیدی؟”

مهدی طائب نگفت که به فرض اتکاء بر قدرت موشکی در مذاکرات پیش رو حالا حکومت ایران قرار است کدامیک از قدرت‌های امضاءکنندۀ برجام را تهدید موشکی کند و با او، به قول وی، با زبان زور حرف بزند. ایالات متحد آمریکا؟

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates