24.05.2022

اخطاریه‌ی ساخت متروپل آبادان، اما با رشوه به شهرداری و باقی مسئولین مرتبط این ساختمان ساخته شد…


منبع تصویر: تویتر

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates