پست های برچسب: اشرار

11.24.2019

اشرار شمایید/م.سحر

نامردمِ دژخیم و تبهکار شمایید بى شائبه سرکردهء اشرار شمایید شرّ از قِبَلِ نُطفهء ناپاکِ شما زاد بدهیبت و بد باطن و بدکار شمایید جرثومهء پَستى ز شما رُسته بر این بوم کژباور و کژ دست و کژانگار شمایید ظُلمت ز شما ریشه دوانده ست بر این خاک چون شب پَره مجذوبِ شبِ تار شمایید […]

Free Blog Themes and Blog Templates