پست های برچسب: اقتصاد دستوری

11.7.2022

اقتصاد مال خَرَ

خُسن آقا: اقتصاد این حکومت سالهاست که به خاک سیاه نشسته بطور کلی اقتصاد ایران روزی به گل نشست که بالاترین شخص حکومت گفت “اقتصاد مال خَرَ” از همه مهم تر اینکه کشوری که تقریبا 40 سال است تحریم است و تنها درآمدش فروش نفت و دیگر مواد خام است و آنهم بیشتر از طریق […]

Free Blog Themes and Blog Templates