پست های برچسب: الله جبار

08.1.2016

چکامه الله جبار، چکامه سرا شفق . ک

بیا ، الله تو دیگر دست بردار از سر ، ما … این آدم که می بینم ، مسلمانی کج اندیش است … ترا خواند گهی سبحان … ترا خواند گهی رحمان … گهی قادر ، گهی عادل … نمی داند اگر هستی … تو خود سلطان استبداد و بیدادی .. نمی داند اگر بودی […]

Free Blog Themes and Blog Templates