پست های برچسب: خزعلی

10.28.2013

درگیری خانوادگی خاندا خزعلی: جوابیه خواهرم

خزعلی: خواهرم انسیه خزعلی، رئیس دانشگاه الزهرا، امروز جوابیه ای تند ارسال فرمود تا در سایت منتشر نمایم، عین جوابیه و تیتر انتخابی مشارٌالیها حسب دستور خودشان منتشر می شود و توضیحات اینجانب بین دو ستاره قرار دارد.:
ناجوانمردی در قطع رحم به روش سایبری
حدود چهارسال پیش مطلع شدم درسایت برادرم دو نسبت غیرواقعی به بنده [...]

Free Blog Themes and Blog Templates