پست های برچسب: رمال

08.5.2014

طب مکمل در ایران: فرادرمانی، سایمنتولوژی

با اینکه این برنامه افق قدیمی است ولی بسیار مفید برای اینکه ببینید چگونه گروهای فریبکار در ایران از ضعف فکری مردم بیچاره سوء استفاده می‌کنند و خرافه پروری می‌کنند. بعضی گروه‌های خرافه پرور چنان بزرگ شده‌اند که حتی رژیم جن پرور آخوندی هم به وحشت افتاده.

Free Blog Themes and Blog Templates