پست های برچسب: ریچارد نفیو

01.25.2022

هیئت نمایندگی آمریکا در گفتگوهای وین، به دلیل اختلاف نظر درونی، تغییر کرد

رادیوفرانسه: ریچارد نفیو، کارشناس آمریکائی امنیت و تحریم و عضو ارشد پیشین هیئت نمایندگی آمریکا در گفتگوهای وین در بارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران ریچارد نفیو، عضو ارشد هیئت نمایندگی آمریکا در گفتگوهای وین در بارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران، بنوشتۀ ان‌بی‌سی، به سبب اختلاف نظر با رابرت مالی، نمایندۀ ویژۀ وزارت امور خارجۀ آمریکا برای امور […]

Free Blog Themes and Blog Templates