پست های برچسب: علینقی خاموشی

04.23.2013

بسیج افراد دوملیتی برای پولشویی کارتل خاموشی

هاشمی نامه: شاید اگر از این سیستم فقط برای دور زدن تحریم ها استفاده می شد، اشکال چندانی نداشت، اما واقعیت آن است که در عمل دور زدن تحریم ها فقط پوششی برای سایر فعالیتهای اقتصادی این مافیاست.در این شیوه، مربعی با استفاده از اروپای غربی، یک کشور شرق آسیا، یک کشور شاید اگر از […]

Free Blog Themes and Blog Templates