پست های برچسب: مدارس فوتبال

12.26.2016

فساد جنسی در مدارس فوتبال؛ همه سانسور می کنند

ایران وایر: مسئله فسادهای اخلاقی و تعرض و تجاوز در بعضی مدارس فوتبال، یکی از نگرانی های خانواده ها طی سال های اخیر بوده. همشهری جوان، پرونده ای از فساد خلاقی در مدارس فوتبال منتشر کرده است. یک پدر وقتی با سوال خبرنگاری روبه رو شده که از تجاوز به پسرش پرسیده، صدایش درآمده، اعتراض […]

Free Blog Themes and Blog Templates