پست های برچسب: معوقه

05.12.2014

گزارش میزان معوقه های بانکی منتشر شد: ۱۸ نفر، ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهکارند

روز: در حالی که طی روزهای گذشته دولت و قوه قضاییه سرگرم پاس کاری مسئولیت انتشار اسامی و میزان بدهی های کلان بانکی بودند، روز گذشته خبرگزاری نیمه دولتی فارس، به نقل از یک منبع آگاه میزان بدهی ۹۸۸ نفر را به تفکیک میزان بدهی هایشان منتشر کرد.
گزارشی که طی آن مشخص شد، ارقام فساد [...]

Free Blog Themes and Blog Templates