پست های برچسب: هرزه

02.27.2013

چون هرزه شمایید ما هرزه می نگاریم

روز: یکی از راهیافتگان “مجلس مردگان” جمهوری اسلامی، دیروز، چشم تنگ، بست و دهان گشاد، گشود و به تقلید از بالاتری هایش، به روزنامه نگاران صفاتی نسبت داد که برازنده خود او و دیگر همپالکی هایش است؛ سخنانی که البته دیگر تعجبی بر نمی انگیزد که از قاتل و جاعل و دزد بیش از این […]

Free Blog Themes and Blog Templates